ஆடிப் பெருக்கு நல் வாழ்த்துக்கள்
 • அன்பர்கள் அனைவருக்கும் ‘ஆடிப்பெருக்கு’ வாழ்த்துகள் !

  ஜி.ஸன்தானம்

  > > DEAR FRIENDS,
  > >
  > > OUR PS STORY LINE STARTS WITH ADIPERUKKU FESTIVAL... AND WE HAVE BEEN
  > > EXCHANGING GREETINGS ON THIS OCCASION.
  > >
  > > HEARTY GREETINGS TO ALL THE MEMBERS AND THEIR FAMILY.
  > >
  > > Even silent members are requested to post their Greetings on this Happy
  > > occasion.
  > >
  > > with warm wishes,
  > > sps

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters