சிவாஜி கணேசன் - Mindboggling Artist
 • Sivaji Ganesan's feat, take your breath away Actor, The attached document will
  speak volumes about this Greatest Actor the world as Ever produced. No words
  would be enough to portray this Colossal Persona

  இவர் ஒரு கலை தாயின் தவ புதல்வன் என்றால் மிகை ஆகாது

  விழுப்புரம் சின்னையாபிள்ளை கணேசன் மன்றாயர்
  சிவாஜி கணேசன் ஒரு சகாப்தம்
  ஒரு சூரியன் ஒரு சந்திரன், ஒரு உலகம் ஒரு ஒரே சிவாஜி கணேசன்
  நடிப்பு மறு பெயர் சிவாஜி

  வெல்க தமிழ்

  என்றும் பணிவுடன்
  நாவல்பாக்கம் ஜகந்நாதன் கிருஷ்ணா

  தமிழர்கள் இரண்டு பேர் சந்தித்தால் தயவு செய்து தமிழில் மட்டும் பேசுங்கள்

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters