Karthigai
 • Dear Madam,

  I am very thankful to you for enjoying the story. The historical story is based on the practices adopted on those days.

  The restrictions on the arrest of persons is based on the historical inscriptions.

  The said inscriptions was made on 25th regnal year of the Chola king Rajaraja chola I, which is found on a pillar in the mandapa in front of the Varadaraja perumal temple, in Kaveripakkam village, Arakonam taluk, North Arcot district.

  The restrictions on the arrest were mentioned in the inscription

  In the said inscriptions among other things it is mentioned ,

  The mahasabha are exempted from accepting any instrument of legal action (karana)(warrent of arest to be executed) either on a full moon day (uva), the first day of the bright fortnight (pratipat) or the sankranti day

  In case any such instrument of action is served no male (purushas) or female member (strikal) should be taken to the village assembly hall (or court-ambalam).

  Those who takes women to the court hall (in centravention of this decision) commit crime against the king and the village assembly.

  Therefore, our great heroine karthikai correctly pointed out the illegal arrest of anatha varmanbefore mayavan as well asgreat king and won the case.

  Thank you once again Madam for your kind remarks
 • Dear members,

  Dear,

  I have uploaded a historical short story for your kind reading and requested your valuable remarks. The said story is available in the file section of PS Group.

  I hope you might have completed the reading of the story. Now it is time for sending the remarks. I request you to kindly send your remarks at the earliest.
 • Dear Dr.Kailasam,

  Ths story is a short and sweet one. Your writing style is very good.
 • Dear,
  Thank you very much for your kind comments
 • Dear Dr. L. Kailasam,

  Thanks for the details. It is brilliantthat youspun these inscriptions into a beautifulhistorical short story.
 • Dear krishnan,

  As requested by you I am sending the draft copy forwarded
  to kalaimagal office. There are minor variations between this copy and
  actual publication because of edition  Really some portions are deleted.

  Thanks for sending the list of historical novels and short stories and some of the stories. I will go through them and inform.
   
  The
  font used is tammadal.If you are unable to open you may please inform
  me.I will send the hard copy to you.I am very happy that my story is
  stored with our naveena U.vE. sa .

  It is true that I am preparing the basic work for writing the historical novel. As suggested by nivethitah saminathan,

  As one of the preliminary requirement, I
  met our great writer vikraman and received his asirvatham as well as
  hint for writing historical novel. I will inform the meeting with vikraman to
  our members, which may be useful to all.
 • Dear members,

  Dear,

   I have uploaded a historical short
  story for your kind reading and requested your valuable remarks. The
  said story is available in the file section of PS Group.

  I hope you might have completed the reading of the
  story. Now it is time for sending the remarks. I request you to kindly
  send your remarks at the earliest.
 • Dear Dr. Kaialsam.

  short and sweet story... nice.

  thanks for posting.

  best regards / sps
 • º¡¢ò¾¢Ã À¢¾¡Á¸¨Éî ºó¾¢ò§¾ý

  ¼¡ì¼÷ ±ø. ¨¸Ä¡ºõ

  “³Â¡, ¿¡ý
  º¡¢ò¾¢Ã ¸¨¾ ±Ø¾¢ ÀÆ̸¢§Èý ¾í¸¨Ç ºó¾¢ì¸ ¬¨ºôÀθ¢§Èý. ¾í¸¨Ç ºó¾¢ì¸ ÅÃÄ¡Á¡?” ±ýÚ
  ¦¾¡¨Ä§Àº¢Â¢ø  º¡¢ò¾¢Ã ¸¨¾ À¢¾¡Á¸÷ Å¢¸¢ÃÁý «Å÷¸¨Ç §¸ð¼Ðõ, ¯¼§É ÅÃî ¦º¡ýÉ¡÷¸û.
  ¯ûÇõ ÐûÇ¢ì ̾¢ì¸ ƒýÉø ÅƢ¡¸ À¡÷ò¾ §À¡Ð Á¨ÆÔõ ÒÂÖõ ܼ ÐûÇ¢ì ̾¢òÐì ¦¸¡ñÎ þÕó¾É.
  Åá¾ Åó¾ Á¨Æ¢ø, Шú¡Á¢ ÍÃí¸ôÀ¡¨¾Â¢ø, À¼¸¢ø «øÄÅ¡ §À¡¸ §ÅñÎõ, þÕõÒì̾¢¨Ã
  ¯¾Å¡§¾ ±ýÚ Á¢¨Ä Óñ¼¸ì ¸ñ½¢ «õÁý §¸¡Â¢Ä¢ø þÕóÐ ±í¸û Àð¼¡Çõ ±ø¨Ä «õÁý Ũà Á¨Æ
  ¿¢ü¸ §ÅñÎõ ±ýÚ §ÅñÊÂРţ½¡¸ô §À¡¸Å¢ø¨Ä.

  ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡¸ Á¡¨Ä¢ø Á¨Æ ¿¢ü¸, ¿¡Ûõ
  ±ÉÐ ¿ñÀÕõ þÕõÒì ̾¢¨Ã¢ø Шú¡Á¢
  ÍÃí¸ôÀ¡¨¾¨Âì ¸¼óÐ, ¦ƒÂºí¸÷ º¡¨Ä¨Â «¨¼óÐ, ãýÈ¡õ þÄì¸ Å£ð¨¼ «¨¼Â¡Çõ ¸ñΠŢìÃÁý
  ±ýÈ ¦ÀÂ÷ ÀĨ¸¨Âô À¡÷ò¾ §À¡Ð¾¡ý, ÁÉôâ÷ÅÁ¡É ±ó¾ §¸¡¡¢ì¨¸Ôõ ¿¢¨È§ÅÈ¡Ð §À¡¸¡Ð ±ýÚ
  ÁÉõ Á¸¢úó§¾ý.

  º¡¢ò¾¢Ã À¢¾¡Á¸¡¢¼õ ±ýÉ ÅÃõ §¸ð¸ §ÅñÎõ
  ±ýÚ ´ÕÅ¡Ú Áɾ¢ø ¦¾¡ÌòÐ ¨ÅòÐ þÕó§¾ý. ÓôÀò¾¡Ú º¡¢ò¾¢Ã Ò¾¢Éí¸¨Ç ±Ø¾¢ÂÅ÷,
  º¡¢ò¾¢Ãò¨¾ Á¢¸ ±Ç¢¾¡ì¨¸ Áì¸Ç¢¼õ ¦¸¡ñÎ §º÷ò¾Å÷, þùÅÇ× ±Ç¢¨Á¡¸ þÕôÀ¡÷ ±ýÚ ¸ÉÅ¢Öõ
  ¿¡ý ±ñ½Å¢ø¨Ä. Á¢¸ ±Ç¢Â ¬¨¼, §¿÷ ¦¸¡ñ¼ À¡÷¨Å, ¾ÉìÌ ±Ð ¿¢Â¡Âõ, º¡¢ ±ýÚ
  §¾¡ñÚ¸¢È§¾¡, «¨¾ н¢îºÄ¡¸ ¦º¡øÖõ ̽õ À¨¼ò¾ «ó¾ º¡¢ò¾¢Ã ¦¾öÅò¨¾ì ¸ñ¼ §À¡Ð
  «¾¢ºÂ¢òÐò¾¡ý §À¡§Éý.

  ‘³Â¡, ¿¡ý º¡¢ò¾¢Ã ¸¨¾ ±Ø¾¢ ÀÆ̸¢§Èý, ¾í¸û
  «È¢×¨ÃÔõ ¬º¢Ôõ §ÅñÎõ’ ±ý§Èý.

  º¡¢ò¾¢Ã ºõÀó¾Á¡¸ ±ýÉ ÀÊòÐ þÕ츢ȡö?
 • Thank you dear,
   I am enclosing  my Karthigai
  again along with comments so far received. I request you to kindly go
  through and give your remarks which may help to improve my writing. The
  said story was published in Kalaimagal Deepavali Malar 2009 issue
 • Thank you dear,
  The practice adopted during the period of arrest is the base of the story - Thank you very much
 • Sir

  Does it mean that women will not be arrested even if they commit crime?

  A.Vaidyanathan
 • Dear,

  You please refer the following portion of our Great Dr Nagasamy's essay.

  1)The village assembly is exempted from accepting any notice as instrument of action on three days

  2) Neither the defaulting male member nor his womenfolk should be summoned to the village curt on these three days.

  3) On other days, only the erring male member should be taken to the village court and

  (4) In case the erring male was not found (abscending) , his womenfolk should not be taken to the village court.

  Therefore the above restrictions is applicable to the specified days i.e either on a full moon day
  (uva), the first day of the bright fortnight (pratipat) or the
  sankranti day

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters