சென்னை புத்தக சங்கம் – 2014 – ஏப்ரல் 18 முதல் 27 வரை

http://www.chennaiputhagasangamam.com/2014/

YMCA Ground – Opposite to Royapetta Hospital

Route Map – http://www.chennaiputhagasangamam.com/2014/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=650