மகாபாரதம் கும்பகோணம் பதிப்பு முன்பதிவு
  • http://www.jeyamohan.in/?p=37920

    "தமிழில் மிகச் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாக சொல்லப்படும் மஹாபாரத கும்பகோணப்
    பதிப்பு தற்போது அச்சில்இல்லை என்பது மிகவும் வருந்தத்தக்க விஷயம்...."

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters