சிற்பத் திருட்டும் அர்த்தநாரீஸ்வரரும் விருத்தாசலமும்
 • பாரம்பரியங்களை
  முற்றிலும் இழந்துவிடாத நம் தமிழ் நாட்டில் தான் சிலைத்திருட்டுக்கள்.
  மனிதன் கடவுளையும்
  கடத்துகிறான்.
  கடவுளைத் தியானித்துத்
  தன் வாழ்வைக் கடத்த வேண்டியவன் செய்யும் வியாபாரம்?
  விடிவுகாலம்
  பிறந்துள்ளது பற்றி அறிய மகிழ்ச்சி  >________________________________

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters