சீர்பாததேவி-Vijayalaya Cholan's sister?
 • 1. Kumarangusa - mentioned in Nandivarman's copper plate.

  But people get confused after hearing the name Thirukkattuppalli in that copper plate. The copper plate clearly mentions " Puzhal Kottathu , gnayiru naattu Thrikkaattuppalli". Puzhal is close to chennai redhills, Gnayayiru is on the other side of redhills road and Thirukkattuppalli is near ennore creek. Now this place is taken over by Govt from Thermal plant.

  The chola king Kumarangusa must be Telugu Chola King.

  2. The Tiruttani Copper plate of Parantaga clearly mentions that Vijayalaya's father name was "Otriyuraan" .

  We discussed this in detail earlier in this forum. Initially we too thought that Kumarangusa is some one before Vijayalaya.

  There are 2 chola people refered in Palava Period.

  1. Mangayarkkaraisyar ( Mahendra - Narasimha period)

  2. There is another reference of Sundarar singing thevaram in the presence of three kings at Thirupparamkundram.

  அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமென்
  றமரர்பெரு மானையா ரூரன்அஞ்சி
  முடியால்உல காண்டமூ வேந்தர்முன்னே
  மொழிந்தாறுமோர் நான்குமோ ரொன்றினையும்
  படியாஇவை கற்றுவல் லவடியார்
  பரங்குன்றமே யபர மன்னடிக்கே
  குடியாகிவா னோர்க்கும்ஓர் கோவுமாகிக்
  குலவேந்தராய் விண்முழு தாள்பவரே.
  பொழிப்புரை :
  தேவர் பெருமானாகிய சிவபெருமானிடத்தில் அச்சங்கொண்டு, நம்பி ஆரூரன், முடியொடு நின்று உலகத்தை ஆள் கின்ற மூவேந்தர் முன்னிலையில், `அடிகேள் உமக்கு ஆட்செய அஞ்சுதும்` என்று சொல்லிப் பாடிய இப்பதினொரு பாடல்களையும், இவையே தமக்கு நெறியாகும்படி ஓதி உணர வல்ல அடியார்கள், திருப் பரங்குன்றத்தை விரும்பி எழுந்தருளியுள்ள அப்பரமனது திருவடி நிழலிலே வாழ்கின்றவராய், அரசர்
  குடியில் தோன்றிய அரசரோடு ஒருங்கொத்து மண் முழுதும் ஆண்டு, பின் தேவர்க்கும் ஒப்பற்ற அரசராகி விண் முழுதும் ஆள்பவரே ஆவர்.


  But again the three kings need not be Chera, Chola, Pandyas. It might be Chera, Pandya, Pallava Kings. The Parthivasekarapuram copper plate on Parthivasekarapuram Salai mentions the word "Thrairaajya Vivaharam". At that period only Pallava, Chera and Pandya Kingdoms were the major kingdoms.

  Hence contrary to the belief that the 3 kings mentioned in thevaram is Chera, Chola and Pandyas, it could be Chera, Pandya and Pallavas.
 • Dear Sankar, 
  1. In that article, they mentioned that Kumarangusa's son name was Vijayalaya Cholan and daughter name was Seerpadhadevi. I don't know what source/evidence they have for this.
  2. Kumarangusa - mentioned in Nandivarman's copper plate.
  The copper plate clearly mentions "Puzhal Kottathu , gnayiru naattu Thrikkaattuppalli"
  3.The Tiruttani Copper plate of Parantaga clearly mentions that Vijayalaya's father name was "Otriyuraan".  
  Originof thename Otriyuran came fromThiruvotriyur Sivan Otriyuran. Thiruvotriyur temple was part of Puzhal Kottam during Pallava and Cholaperiod ( page no. 8http://www.subaonline.net/thfebooks/THFkalvettu72009july.pdf)

  So, Kumarangusa and Otriyuran possibly the same person and Otriyuran might be the assumed title of Kumarangusa.  
  4.There is another reference of Sundarar singing thevaram in the presence of three kings at Thirupparamkundram.

  அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமென் றமரர்பெரு மானையா ரூரன்அஞ்சி முடியால்உல காண்டமூ வேந்தர்முன்னே

  Thol kudi vendhar,Mudiyudai vendhar and Moovendhar all these means generally Chera,Chola, Pandyas only. I don't think Pallavas fall in this category. Even though Cholas werecontrolled by Pallavas, they were still Kings. In this song he mentioned that Ulaganda moovendharand not Ulagalum moovendhar.So, there is no mistakethatconsidering Cholas as one of the Ulaganda moovendhareven though they were small Kings.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters