தென்னாட்டுச் செல்வங்கள் – இறையருள் ஓவியர் சில்பி படைப்பில்

தென்னாட்டுச் செல்வங்கள் – இறையருள் ஓவியர் சில்பி படைப்பில்

This book can be pre-ordered @ Vikatan’s website http://www.vikatan.com/books/?pro_id=9

It is also available in the 36th Book Fair @ YMCA

Vikatan Media Services
757, Anna Salai,
Chennai 600002

Phone : 044 42634283 & 84 Mobile : 95000 68144

Email : [email protected]

Response code is 404
  • Sri Ramachandran

    I had gone through the Silpi’s work.

    I was fascinated by Silpi’s drawings since I was 10 years old. As far as drawings of temples and deities are concerned, nobody come anywhere near Silpi.
    Get the free Cool Math app now